𝗡𝗼̂̃ 𝗹𝘂̛̣𝗰 𝗰𝘂̉𝗮 𝗰𝗵𝗶́𝗻𝗵 𝗽𝗵𝘂̉ 𝗨́𝗰 𝘁𝗿𝗼𝗻𝗴 𝘃𝗶𝗲̣̂𝗰 𝘁𝗮̆𝗻𝗴 𝘁𝗼̂́𝗰 đ𝗼̣̂ 𝘅𝘂̛̉ 𝗹𝘆́ 𝘁𝗵𝗶̣ 𝘁𝗵𝘂̛̣𝗰

Các nhân viên trước đây tập trung xét duyệt giấy phép miễn trừ nhập cảnh đã được chuyển sang xử lý thị thực, với gần 140 nhân viên mới trong vai trò xử lý thị thực kể từ tháng 5 năm 2022.
745.000 đơn xin thị thực đã được xét duyệt xong kể từ đầu tháng 6 năm 2022, bao gồm hơn 645.000 đơn xin thị thực ngoài Úc. Trong đó bao gồm 388.000 thị thực du lịch, 62.000 thị thực sinh viên và 9.550 thị thực tay nghề tạm thời.
Số lượng hồ sơ xin cấp thị thực nhận được vào tháng 6 năm 2022 cao hơn 6,5% so với tháng 5 năm 2022 và tăng 10,6% trong số các đơn đăng ký cuối cùng.
Quá trình xử lý thị thực sẽ ưu tiên những đương đơn ngoài Úc, những người có tay nghề tạm thời, sinh viên và du khách để đảm bảo nhiều người hơn có thể đến Úc và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, cũng như hỗ trợ tình trạng thiếu lao động.Có thể là hình ảnh về văn bản