Danh sách các trường đại học tại Tây Ban Nha

 

STT KHU VỰC TRƯỜNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CÔNG
1 MADRID COMPLUTENSE OF MADRID ( UCM) Tiếng TBN, Đại học, Sau đại học
2 CARLOS III UNIVERSITY(UC3M) Đại học, sau Đai học
3 AUTONOMA UNIVERSITY OF MADRID Tiếng TBN, Đại học, Sau đại học
4 POLITECNICA UNIVERSITY OFMADRID( UPM) Đại học, sau Đai học
5 ALCALA DE HENARES UNIVERSITY,
(ESCUELA UNIVERSITARIA CARDENAL CINEROS ) OF MADRID
Tiếng TBN, Đại học, Sau đại học
6 REY JUAN CARLOS UNIVERSITY OF MADRID(URJC) Đại học, sau Đai học
7 UIVERSITY OF ALCALA DE HENARES Đại học, sau Đai học
8 CATALUNA AUTONOMOUS UNIVERSITY OF BARCELONA( UAB) Tiếng TBN, Đại học, Sau đại học
9 UNIVERSITY OF BARCELONA Đại học, sau Đai học
10 AUTONOMA OF BARCELONA
UNIVERSITY
UNIVERSITY OF MALAGA Tiếng TBN, Đại học, Sau đại học
11 UNIVERSITY OF JAEN  Đại học, Sau đại học
12 UNIVERSITY OF CORDOBA Tiếng TBN, Đại học, Sau đại học
13 UNIVERSITY OF ALMERIA Tiếng TBN, Đại học, Sau đại học
14 UNIVERSITY OF SEVILLE Tiếng TBN, Đại học, Sau đại học
15 UNIVERSITY OF GRANADA Tiếng TBN, Đại học, Sau đại học
16 CASTLLA & LEON UNIVERSITY OF SALAMANCA Tiếng TBN, Đại học, Sau đại học
17 UNIVERSITY OF VALLADOLID Tiếng TBN, Đại học, Sau đại học
18 UNIVERSITY OF LEON Đại học, sau Đai học
19 LA RIOJA UNIVERSITY OF LA RIOJA Đại học, sau Đai học
20 ARAGON UNIVERSITY OF ZARAGOZA Tiếng TBN, Đại học, Sau đại học
21 COMUNIDAD
VALENCIANA
UNIVERSITY OF ALICANTE Tiếng TBN, Đại học, Sau đại học
22 GALICIA UNIVERSITY OF SANTIAGO DE COMPOLISTA Đại học, sau Đai học
  TƯ THỤC
1 MADRID – VALENCIA EUROPEAN UNIVERSITY OF MADRID Đại học, sau Đai học
  UNIVERSITY OF CAMILO JOSE CELA Đại học, sau Đai học
2 MADRID UNIVERSITY OF CEU SAN PABLO Đại học, sau Đai học
3 NAVARRA UNIVERSITY OF NAVARRA Đại học, sau Đai học
  CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHÁC
1 BARCELONA UNIVERSIDAD DE GIRONA Sau Đại học
2 POMPEU I FABRA Sau Đại học
3 POLITECNICA DE CATALUNA Sau Đại học
4 VALENCIA UNIVERCITY OF VALENCIA Sau Đại học
5 CANTABRIA  UNIVERSITY OF CANTABRIA Sau Đại học
6 ASTURIAS UNIVERSITY OF OVIEDO Sau Đại học
7 CANTABRIA INTERNACION MENEDEZ PELAYO Sau Đại học
8 BASQUE PAIS PASCO UNIVERSIDAD Sau Đại học
9 NAVARRA UNIVERSITY OF NAVARRA Sau Đại học
10 CADIZ UNIVERSITY OF CADIZ Sau Đại học
11 SEVILLA UNIVERSIRTY OF SEVILLA Sau Đại học
12 ALMERIA UNIVERSITY OF ALMERIA Sau Đại học
13 HUELA UNIVERSITY OF HUELA Sau Đại học
14 VIGO UNIVERSITY OF VIGO Sau Đại học