CẬP NHẬT CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH CƯ DIỆN TAY NGHỀ

CẬP NHẬT CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH CƯ DIỆN TAY NGHỀ – GENERAL SKILLED MIGRATION (GSM) CHO NĂM TÀI CHÍNH 2020/2021!!!

👉 Dưới đây là những thông tin cập nhật về chương trình GSM ở các tiểu bang và vùng lãnh thổ Úc tại thời điểm hiện tại:

➡️ NT: Hiện tại đang mở. Dự kiến sẽ không có đề cử mới cho đến khi chính phủ liên bang đưa ra thông báo lương quota mới. Có thêm những tiêu chí mới cho tất cả các ứng viên. Đóng cửa với các hồ sơ nộp offshore ngoài Úc.

➡️ WA: Hiện tại đang mở. Chưa có cập nhật từ chính phủ tiểu bang. Dự kiến sẽ không có đề cử mới cho đến khi chính phủ liên bang đưa ra thông báo lương quota mới.

➡️ NSW: Hiện tại đang mở cho visa 190, đóng với visa 491. Không có đề cử mới cho đến khi chính phủ liên bang đưa ra thông báo lương quota mới.

➡️ TAS: Hiện tại đang mở. Dự kiến sẽ không có đề cử mới cho đến khi chính phủ liên bang đưa ra thông báo lương quota mới.

➡️ VIC: Hồ sơ xin tiểu bang bảo lãnh tạm thời đang đóng. Tuy nhiên, ứng viên vẫn có thể nộp EOI và sau đó nộp hồ sơ xin tiểu bang đề cử khi có thông báo về lượng quota mới.

➡️ SA: Tạm thời đóng cho đến tháng 8/2020. Dự kiên sẽ mở lại sau khi có thông báo về lượng quota mới.

➡️ ACT: Tạm thời đóng cho đến khi có thông báo về lượng quota mới.

➡️ QLD: Tạm thời đóng cho đến khi có thông báo về lượng quota mới.

Nguồn: chính sách nhập cư của chính quyền các tiểu bang ở Úc

👉 Hiện tại là thời điểm vàng để các bạn trau chuốt lại hồ sơ xin bang bảo lãnh và sẵn sàng nộp hồ sơ ngay khi có thông báo mới.