Học bổng du học New Zealand 2020- 2021

Học bổng du học New Zealand bậc Trung học phổ thông (cấp 3), Cao đẳng và Dự bị đại học.

HỌC BỔNG DU HỌC NEW ZEALAND

TRUNG HỌC PHỔ THÔNG, CAO ĐẲNG VÀ CHUYỂN TIẾP

Trường Chương trình học Giá trị học bổng du học New Zealand
Avondale College New Zealand High school (cấp 3) $1,000 and $2,000 NZD
UC International College (UCIC) Foundation, UTP $4000 NZD
ACG Schools Year 1 to Year 13 Lên đến 20%
ACG – NZMA Certificate in Pharmacy 8,000  NZD

 

Học bổng du học New Zealand bậc Đại học (cử nhân) và Sau đại học (thạc sĩ).

HỌC BỔNG DU HỌC NEW ZEALAND

ĐẠI HỌC VÀ SAU ĐẠI  HỌC

Trường Chương trình học Giá trị học bổng du học New Zealand
Lincoln University Undergraduate $5,000 NZD
Massey University Undergraduate & Postgraduate $5,000 NZD
The University of Auckland Undergraduate & Postgraduate Lên đến $10,000 NZD
The University of Canterbury Undergraduate $15,000 NZD
Universiy of Otago Undergraduate & Postgraduate Lên đến $5,000 NZD

 

Học bổng du học New Zealand bậc Cao học (Tiến sĩ).

HỌC BỔNG DU HỌC NEW ZEALAND

TIẾN SĨ

Trường Chương trình học Giá trị học bổng du học New Zealand
AUT University PhD Lên đến $25,000 NZD
Auckland University of Technology PHD Lên đến $25,000 NZD
Universiy of Otago PHD Lên đến $27,500 NZD
The University of Waikato PhD, DMA, EdD or SJD Lên đến $22,000 NZD

 

Đơn vị tiền tệ được dùng trong các bảng tham khảo trên là mệnh giá Đô-la New Zealand – NZD.